Gratis afhalen - Levering: €7 - Bestellingen voor meer dan €100: gratis

Algemene voorwaarden en retourrecht

Naam: Mamezelle & Messieur 
Adres: Brusselsesteenweg 51 - 1860 Meise / Beauffortstraat 4 - 1860 Meise
E-mailadres: stephanie@mamezelle.be / sylvain.marz@messieur.be 
Telefoonnummer: 0494 32 06 10 / 0472 99 22 24 
Btw-nummer: BE0672 567 811 / BE0669 557 445

Platform voor het beslechten van online geschillen: http://ec.europa.eu/odr  De klant heeft de mogelijkheid om van dit platform gebruik te maken voor het beslechten van online geschillen.

I. Return policy

Indien je niet tevreden bent van je aankoop, kan je het item terugzenden onder bepaalde voorwaarden.

 • Je kan terugzenden binnen de 14 dagen na ontvangst van je pakket.
 • Als klant (consument) bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van het goed dat het gevolg is van het behandelen van het goed dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van het goed vast te stellen.
 • Het item moet  in oorspronkelijke staat worden teruggestuurd.
 • Cadeaubonnen kunnen niet worden teruggezonden.

Praktisch

 1. Indien je een item wenst terug te zenden, mail je eerst naar sylvain.marz@messieur.be als het een stuk betreft uit de mannencollectie en naar stephanie@mamezelle.be als het gaat om een stuk uit de vrouwencollectie. Mailen doe je binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van je pakket. Vermeld zeker het ordernummer.
 2. Een item uit de mannencollectie wordt teruggezonden naar Messieur bvba - de Beauffortstraat 4 - 1860 Meise.
 3. Een item uit de vrouwencollectie wordt teruggezonden naar Mamezelle bvba - Brusselsesteenweg 51 - 1860 Meise.
 4. Terugstorting van het bedrag gebeurt binnen de 14 dagen nadat wij je pakket hebben ontvangen.
 5. LET OP! Zorg ervoor dat je pakket goed verpakt en stevig is.
 6. Terugbrengen naar de winkel is ook mogelijk. Ook hier weer eerst mailen.

II. Shipping

Voor het verzenden van onze pakketten werken we samen met Bpost. Er wordt geleverd na maximum 5 werkdagen. Als je na 10 werkdagen nog geen pakketje hebt ontvangen, mail ons dan zodat we dit kunnen opvolgen.

De standaard verzending voor België bedraagt 7 euro. Bestellingen vanaf 125 euro worden gratis verzonden.

Ophalen in de winkel is ook een mogelijkheid en uiteraard helemaal gratis, ongeacht het bedrag.

 

III. Modaliteiten voor online aankopen

Artikel 1 – Voorwerp en toepassingsgebied

 • 1.1. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van partijen in het kader van verkoop van producten via de internetsite www.mamezellemessieur.be, beschikbaar op het adres Brusselsesteenweg 51 - 1860 Meise / Beauffortstraat 4 - 1860 Meise. De huidige algemene voorwaarden beheren enkel de verkoop van producten die voorgesteld worden op de site.

 

 • 1.2. De algemene voorwaarden worden afgesloten tussen, enerzijds, de vennootschappen mamezelle bvba & messieur bvba. (BE0672 567 811 / BE0669 557 445), met maatschappelijke zetels te Brusselsesteenweg 51 - 1860 Meise / de Beauffortstraat 4 - 1860 Meise, België, hierna genoemd de “Verkoper”, en anderzijds, de persoon die de site wenst te raadplegen en er een aankoop wenst uit te voeren, hierna genoemd de “Klant”. De Klant en de Verkoper worden hierna samen de “Partijen” genoemd. De Partijen komen overeen dat hun relaties exclusief beheerst worden door onderhavige algemene voorwaarden, behoudens andersluidende overeenkomst.

 

 • 1.3. Elke bestelling van een product of dienst dat wordt aangeboden op de site, veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant van onderhavige algemene voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening vanwege de Klant. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen die in België van kracht zijn inzake elektronische handtekeningen, kan de Verkoper de bestelling van de Klant via de aangeboden modaliteiten (zie artikel 2.3) beschouwen als een elektronische handtekening met dezelfde waarde als een geschreven handtekening, met de daaruit vloeiende contractuele gevolgen.

 

 • 1.4. De Klant die een product op de site bestelt, moet over de volledige rechtsbevoegdheid beschikken.

 

 • 1.5. De Verkoper behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en stelt de nieuwe versie ter beschikking van de gebruikers via de site.

Artikel 2 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De ondernemingen mamezelle bvba messieur bvba benadrukken hun engagement om het vertrouwen dat u in hen heeft gesteld, zorgvuldig te respecteren en daartoe de wettelijke verplichtingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer toe te passen. Daarom beschikt u als Klant over een recht op toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben, recht dat u kunt uitoefenen door contact met ons op te nemen, per brief op het adres Brusselsesteenweg 51 - 1860 Meise / Beauffortstraat 4 - 1860 Meise., via e-mail naar stephanie@mamezelle.be / sylvain.marz@messieur.be of telefonisch op het nummer 0494 32 06 10 / 0472 99 22 24.

Artikel 3 – Modaliteiten voor online aankopen

 • 3.1. Aankoopprijs van het product of van de dienst
  De prijs van elk product of elke dienst die op de site wordt verkocht, wordt weergegeven in euro, btw inbegrepen. Deze prijs is exclusief leveringskosten, die ten laste zijn van de Klant. De producten zullen worden gefactureerd op grond van de van kracht zijnde prijs op het moment van de bevestiging van de bestelling, zelfs als de Verkoper zijn prijzen na de verkoop wijzigt.

 

 • 3.2. Leveringskosten
  Bij de bestelling verbindt de Klant zich ertoe, bovenop de aankoopprijs van de bestelde producten, de leveringskosten te betalen. De kosten zullen worden gefactureerd op grond van de van kracht zijnde tarieven op het moment van de bevestiging van de bestelling, zelfs als deze kosten na aankoop zouden worden gewijzigd.  
 • 3.3. Om een bestelling uit te voeren dient de Klant het bestelformulier dat hem op de site ter beschikking wordt gesteld in te vullen, via deze weg zal hij ook de inlichtingen moeten verstrekken die noodzakelijk zijn voor de transactie. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het doorgeven van foutieve informatie. Door het plaatsen van zijn bestelling aanvaardt de Klant de integraliteit van onderhavige algemene voorwaarden en verbindt hij zich ertoe de integraliteit van het totaal verschuldigde bedrag te betalen.

 

 • 3.4. De door de Verkoper opgeslagen gegevens maken het bewijs uit van de contractuele relaties ontstaan tussen de Partijen.

 

 • 3.5. De Verkoper behoudt zich het recht voor elke bestelling of elke levering te annuleren in geval van bestaand geschil met de Klant, niet-betaling van het totale bedrag of van een gedeelte ervan bij een vorige bestelling of weigering vanwege de bankinstellingen om de betaling met kredietkaart toe te laten. In dat geval kan de aansprakelijkheid van de Verkoper niet in het gedrang komen.

 

 • 3.6. De Klant kan zijn bestelling annuleren zolang deze niet werd verstuurd. De bestelling zal dan onmiddellijk worden geannuleerd, evenals het betalingsverzoek indien de betaling nog niet werd uitgevoerd. Indien de Verkoper de betaling reeds heeft ontvangen, zal aan de Klant de integrale aankoopprijs worden terugbetaald. Na de levering van de gekochte producten, kan de Klant de bestelling niet meer annuleren, maar zal hij zijn herroepingsrecht kunnen uitoefenen (zie artikel 6).

Artikel 4 – Betalingsmodaliteiten

 • 4.1. Voor de betaling van de aankopen heeft de Klant de keuze uit verschillende betalingswijzen:
  • met kredietkaart van het type Visa, Mastercard of American Express
  • met bancontact
  • via overschrijving op het rekeningnummer BE61 7370 4618 8817.

 

 • 4.2. De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd na verificatie met de uitgevende bankinstelling. Indien de betaling wordt bevestigd, zal de afschrijving plaatsvinden volgens de modaliteiten overeengekomen met de bankinstelling die de kaart heeft uitgegeven. Het (de) product(en) blijven eigendom van de Verkoper zolang de volledige betaling door de Verkoper niet is ontvangen.

 

 • 4. 3. Aansprakelijkheid
  De aansprakelijkheid van de Verkoper kan niet in het gedrang komen voor ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het Internetwerk (o.a. informaticavirus).

Artikel 5 – Verzending en leveringstijden

 • 5.1. De levering van het/de product(en) die het voorwerp uitmaken van de transactie, wordt uitgevoerd door de Verkoper, overal in België. De Verkoper zal zich naar beste vermogen inspannen opdat de bestelling naar het door de Klant opgegeven adres wordt verstuurd binnen enkele dagen na de bevestiging van de bestelling. De bezorger zal zich op het door de Klant opgegeven adres aanbieden tussen 8u en 18u, tijdens werkdagen, en zal het pakje aan de geadresseerde of aan elke andere persoon die aanwezig is op het opgegeven adres, overhandigen. In geval van afwezigheid zal een bericht worden achtergelaten in de postbus met informatie over de te volgen procedure. Het is dan aan de Klant om zijn pakje af te halen of de bezorger te contacteren om een nieuwe leveringsmodus van het pakje overeen te komen. Indien de Klant geen nieuwe levering regelt binnen een termijn van 2 weken na de eerste aankomst van de bestelling, of indien hij afwezig is bij deze nieuwe levering, zal de bestelling automatisch worden teruggezonden naar de Verkoper. In dat geval kunnen eventueel bijkomende leveringskosten van de Klant worden geëist. De standaard verzending voor België bedraagt 7 euro.

 

 • 5.2. Elke levering wordt geacht te zijn voltrokken zodra het product door de Klant in ontvangst is genomen, met automatische risico-overdracht naar laatstgenoemde. Het ontvangstbewijs wordt door de bezorger opgemaakt.

 

 • 5.3. Bij de ontvangst van zijn pakje dient de Klant de kwaliteit van zijn aankoop te controleren en heeft hij het recht eventuele klachten te formuleren krachtens zijn herroepingsrecht of de wettelijke garanties, zoals bepaald in artikel 6, respectievelijk artikel 7 van onderhavige algemene voorwaarden. Hij mag het pakje ook weigeren indien duidelijk is dat het werd geopend of indien het klaarblijkelijke sporen van beschadiging vertoont, te wijten aan nalatigheid tijdens de levering. In dit tweede geval moeten de klachten zo vlug mogelijk worden meegedeeld aan de verkoper na levering van het pakje.

Artikel 6 – Herroepingsrecht en retourmodaliteiten

 • 6.1. De consument heeft het recht de onderneming in kennis te stellen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag volgend op de dag van levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

 

 • 6.2. De retour aan de Verkoper zal geschieden naar het volgende adres: Mamezelle - Brusselsesteenweg 51 - 1860 Meise / Messieur - de Beauffortstraat 4 - 1860 Meise. De Klant mag de leveringswijze kiezen, maar moet weten dat de kosten en risico’s verbonden aan de retourverzending van het pakje te zijnen laste vallen, en dat hij het bewijs van verzending moet bijhouden.

 

 • 6.3. In het geval de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, verbindt de Verkoper zich ertoe, na controle van de geretourneerde artikelen (zie artikel 6.5.), de aankoopprijs + leveringskosten aan de Klant terug te storten ten laatste binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf ontvangst door de Verkoper van het teruggestuurd pakje. 

 

 • 6.4. Modaliteiten van terugbetaling
  Indien de Klant zijn bestelling betaald heeft per kredietkaart, zal een krediet worden uitgevoerd op de door de Klant gebruikte kredietkaart ter waarde van de aankoopprijs van de teruggezonden artikelen. De terugbetaling aan de Klant gebeurt volgens de modaliteiten overeengekomen met de bank die de kaart uitgeeft. Indien de Klant via een andere betalingswijze betaald heeft, zal de terugbetaling via overschrijving worden uitgevoerd op het aan de Verkoper verstrekte rekeningnummer. De Verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval van ongeldige terugbetaling veroorzaakt door een onjuiste vermelding van het rekeningnummer door de Klant.

 

 • 6.5. Als klant (consument) bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van het goed dat het gevolg is van het behandelen van het goed dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van het goed vast te stellen. Het is aangewezen alle bijhorende documenten mee te sturen.

Artikel 7 – Wettelijke garantie

 • 7.1. Voor zover de Klant de hoedanigheid van consument heeft en voor zover het betreffende product een consumptiegoed is, geniet de Klant van de wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming van de geleverde producten, in overeenstemming met de Belgische wetgeving van kracht en gedurende een termijn van twee jaar vanaf de levering. Elk gebrek dat binnen een termijn van 6 maanden na levering wordt vastgesteld, zal als oorspronkelijk gebrek worden beschouwd. Na deze termijn van 6 maanden mag de Verkoper, indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven, het feit betwisten dat het gebrek aan overeenstemming reeds bij de levering van het product aanwezig was. Indien wordt voldaan aan de garantievoorwaarden, mag de Klant de vervanging van het betreffende artikel, zonder extra kosten, binnen een redelijke termijn en naargelang de beschikbaarheid van vergelijkbare artikelen, of de terugbetaling van de aankoopprijs, eisen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de omwisseling of de terugbetaling van het artikel onder garantie te weigeren, indien zou blijken dat het artikel niet volgens de gebruiksaanwijzing is gebruikt of in het geval van wangebruik door de Klant.

Artikel 8 – Geschillen

 • 8.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. Elk geschil waarvoor geen minnelijke schikking kon worden gevonden, valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement.

 

 • 8.2. De uitwisselingen tussen beide Partijen, bewaard door de Verkoper, zullen worden beschouwd als bewijzen die in overweging kunnen worden genomen.

 

 • 8.3. Onderhavige algemene voorwaarden vormen een contractueel geheel tussen beide Partijen. Wij streven ernaar deze te actualiseren in overeenstemming met de Belgische juridische wijzigingen die een impact op deze voorwaarden zouden kunnen hebben. Toch kan het gebeuren dat één of meer artikelen uit hoofde van een wet, een regel of bij definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, ongeldig worden verklaard. In dit geval blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.

 

Retourrecht

Is je pakketje niet helemaal wat je ervan verwacht had of heb je een andere maat nodig? Vul onderstaand documentje in en voeg het bij je pakketje.

 

BIJLAGE 2.

 Boek VI Wetboek economisch recht

 MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 

- Aan Mamezelle bvba // Messieur bvba (doorstreep wat niet past)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - Ik/Wij deel/delen u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - Besteld op en ontvangen op ----------------------------------------------------------------------------

 - Naam/Namen consument(en)--------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - Adres consument(en) ------------------------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - Datum --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - Handtekening van consument(en)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Contacteer Mamezelle

Brusselsesteenweg 51 - 1860 Meise
België - 
stephanie@mamezelle.be
Tel : 0494 32 06 10

BTW BE0672 567 811